Rejsebetingelser

Rejsebestemmelser

Læs og download de komplette rejsebestemmelser her

Arrangement:


Rejserne i dette program er arrangeret af USA Rejser i samarbejde med hoteller og lokale turarrangører.

Dette er et uddrag af vores komplette rejsebestemmelser. 


Tilmelding:


Tilmeldingen foretages hos USA Rejser og er bindende for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have accepteret vilkårene i disse og de på deltagerbeviset/fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som det er angivet i passet. Navneændring og ændring af rejserute er IKKE muligt efter udstedelse.

Betaling:


Et depositum på kr. 1.000,-kr og hele flybillettens pris opkræves per person ved bekræftelse af reservationen. Der vil dog forekomme reservationer hvor hele beløbet skal indbetales med det samme. Syge/afbestillingsforsikring skal indbetales sammen med depositum/restbeløb. Restbeløbet betales ca. 2 måneder inden afrejse. Ved bestilling mindre end 3 uger før afrejse opkræves det fulde beløb ved bekræftelse af reservationen. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 7 dage før afrejse. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.

Afbestilling:


Med mindre andet er anført på fakturaen gælder følgende:

Arrangement er IKKE udstedt:


Ved annullering før udstedelse af arrangement mistes 50% af rejsens pris, dog max. depositum.
Arrangement er udstedt:
Ved annullering efter udstedelse af arrangement mistes hele beløbet.

OBS! Såfremt et pakkearrangement, en rundrejse, en bil- eller hotelreservation eller en flybillet er behæftet med andre afbestillings-betingelser end de ovenfor nævnte, vil disse være gældende og fremgå af fakturaen, udleveret program, materiale eller blive oplyst ved reservationen. Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted

Afbestilling ved akut sygdom inden afrejse:


Det anbefales, at du hos USA Rejser tegner en forsikring, der dækker udgifter i forbindelse med afbestilling på grund af akut sygdom-, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer inden afrejse og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre eller søskende. Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Forsikringspræmien er 6% af risikoen. Indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft.

Ændring:


Ændring af rejsearrangementet mindre end 21 dage før rejsens start betragtes som annullering og gebyrer som nævnt under “Afbestilling” opkræves. Ved ændring mere end 21 dage før rejsens start opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 1.000 pr. person plus eventuelle gebyrer, som pålægges af vore leverandører. Der vil dog ofte være tilfælde på flybilletter hvor det ikke er muligt at lave ændringer.

Prisændringer:


Priserne er baseret på de i bestillingsøjeblikket gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, med mindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger kr. 250 pr. person.

Rejseforsikring:


Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en forsikring med højeste dækning, som kan dække omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere. Oplysninger herom fås hos USA Rejser.

Flyrejsen:


Såfremt du udover den anførte rejserute har særlige krav til din billets fleksibilitet, skal de være anført i deltagerbevis/faktura. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på deltagerbevis/faktura. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit navn(e) på deltagerbeviset og især på alle billetter stemmer overens med navnet i dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.

Overdragelse:


I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter, er dette ikke tilrådeligt, da hele billettens pris da er fortabt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på kr. 1000 pr. person. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for betaling af et restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Aflysning:


Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Arrangørens ansvar:


USA Rejser optræder som agent for lokale hoteller og agenter. USA Rejser ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For personskader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Ved skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset. Ved flytransport for eksempel ca. kr. 120 per kg. indskrevet bagage.

Kundens ansvar:

Kunden er forpligtiget til:
- At sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa, ESTA, ETA og vaccinationer.
- At møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse.
- At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

Reklamation:


Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at USA Rejser straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem rejsebureau og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, Telefonekspedition hverdage 9-12 på tlfnr: 4546 1100. USA Rejser er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og er dermed forpligtiget til at følge de af nævnet afsagte kendelser. USA Rejser er desuden medlem af Rejsegarantifonden medlemsnr: 1340.

Værneting og lovvalg:


Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod USA Rejser skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pas, visum, vaccination:


Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved fremmed statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør/rejsebureau. Kontakt venligst egen læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer. Alle rejsende skal have gyldig ESTA Klik her

Flypassagerers Rettigheder


Den 17. februar 2005 trådte de nye regler om flypassagerers rettigheder i kraft. Reglerne stammer fra en EU forordning (261/2004), som du kan finde nedenfor. Denne forordning erstattter den gamle regulering. De nye regler medfører bl.a., at størrelsen på kompensationsbeløbene for boardingafvisninger er forhøjet. Hertil kommer, at der er indført regler om dine rettigheder ved aflysninger og lange forsinkelser.

Vær opmærksom på, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt, førend du som forbruger er berettiget til økonomisk kompensation. Såfremt du er tvivl om dine rettigheder, vil det rejsebureau, som du har købt din flybillet hos, kunne være dig behjælpelig.

Hvis du nægtes boarding:


Hvis du nægtes boarding, skal det luftfartsselskab, der varetager flyvningen, tilbyde dig finansiel kompensation og yde dig bistand. Rettighederne gælder, såfremt de foretager rettidigt check-in til en flyvning fra en EU-lufthavn eller til en EU-lufthavn fra en lufthavn uden for EU, forudsat at flyvningen varetages af et EU-luftfartsselskab. Hvis der er for mange passagerer i forhold til antallet af flysæder, skal luftfartsselskabet først undersøge, om der er rejsende, der frivilligt vil opgive deres flysæder mod til gengæld at modtage visse ydelser. Der kan være tale om refusion af billetten (eventuelt med gratis flyvning tilbage til det oprindelige udrejsested) eller alternativ transport til det endelige bestemmelsessted. Hvis du ikke melder dig frivilligt, skal luftfartsselskabet betale dig en kompensation på:
- 250 euro for flyvninger under 1500 km.
- 400 euro for længere flyvninger inden for EU og for andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km.
- 600 euro for flyvninger på over 3500 km. uden for EU.

Kompensationen kan halveres, hvis forsinkelsen ikke overstiger henholdsvis to, tre eller fire timer. Luftfartsselskabet skal endvidere:
- Give dig valget mellem refusion af flybilletten (eventuelt med gratis flyvning tilbage til det oprindelige udrejsested) og alternativ transport til det endelige bestemmelsessted.
- Tilbyde dig måltider, forfriskninger og om nødvendigt hotelindkvartering (inklusiv transport til og fra hotellet) samt kommunikationsfaciliteter.

Skulle det ske, at du bliver afvist ved boarding, skal du rette henvendelse til det pågældende flyselskab med det samme og ikke til USA Rejser.

Hvis dit fly aflyses:


Hvis dit fly aflyses, skal det luftfartsselskab, der varetager flyvningen:
- Give dig valget mellem refusion af flybilletten (eventuelt med gratis flyvning tilbage til det oprindelige udrejsested) og alternativ transport til det endelige bestemmelsessted.
- Tilbyde dig måltider, forfriskninger og om nødvendigt hotelindkvartering (inklusiv transport til og fra hotellet) samt kommunikationsfaciliteter.

Luftfartselskabet skal også yde dig kompensation svarende til det beløb, du har ret til, hvis du nægtes boarding, medmindre det giver dig besked i tilstrækkelig god tid og tilbyder alternativ transport tæt på det oprindelige tidspunkt. Kompensationen eller refusionen skal ydes inden syv dage i form af kontanter, bankoverførsel check eller med din skriftlige godkendelse i form af rejsekuponer. Hvis du ikke modtager disse ydelser, bør du straks klage til det flyselskab, der varetager flyvningen.

Lange forsinkelser:


Øjeblikkelig bistand: Hvis du foretager rettidigt check-in til en flyvning fra en EU-lufthavn eller til en EU-lufthavn fra en lufthavn uden for EU, forudsat at flyvningen varetages af et EU-luftfartsselskab, og hvis det luftfartselskab, der varetager flyvningen, forventer en forsinkelse på:
- To timer eller derover ved flyvninger på under 1500 km.
- Tre timer eller derover ved længere flyvninger i EU og ved andre flyvninger på mellem 1500 og 3500 km.
- Fire timer eller derover ved flyvninger på over 3500 km. uden for EU, skal luftfartsselskabet tilbyde Dem måltider og forfriskninger og om nødvendigt hotelindkvartering (inklusiv transport til og fra hotellet) samt kommunikationsfaciliteter.

Er forsinkelsen på fem timer eller derover, skal luftfartsselskabet derudover tilbyde dig at refundere billetten (i givet fald med gratis flyvning tilbage til det oprindelige udrejsested). Hvis du ikke modtager disse ydelser, bør du straks klage til det luftfartsselskab, der varetager flyvningen.

Krav på senere erstatning:


Hvis et EU-luftfartsselskab er ansvarligt for forsinkelsen af en flyvning et hvilket som helst sted i verden, har du krav på en erstatning på op til 4150 SDR (1 SDR = ca. 8kr.) for eventuel skade som følge af forsinkelsen. Hvis luftfartsselskabet ikke accepterer dit krav, kan du gå til retten. Du kan kræve erstatning af det luftfartsselskab, som du har kontrakt med, eller at det luftfartsselskab, der varetager flyvningen, hvis der er tale om to forskellige selskaber.

Bagage:


Du kan kræve erstatning på op til 1000 SDR = ca. 8.000 kr. ved ødelæggelse, beskadigelse, bortkomst eller forsinkelse af din bagage i forbindelse med en flyvning, som varetages af et EU-luftfartsselskab et hvilket som helst sted i verden. Hvis luftfartsselskabet ikke accepterer dit krav, kan du gå til retten. Hvis den bagage, du har indskrevet beskadiges, skal du skriftligt kræve erstatning senest 7 dage efter, at du har modtaget den, og i tilfælde af forsinket bagage senest 21 dage efter, at du har modtaget den. Du kan kræve erstatning af det luftfartsselskab, som du har kontrakt med, eller at det luftfartsselskab, der varetager flyvningen, hvis der er tale om to forskellige selskaber.

Tilskadekomst eller dødsfald som følge af ulykke:


Du kan kræve erstatning ved tilskadekomst eller dødsfald som følge af en ulykke i forbindelse med en flyvning, der varetages af et EU-luftfartsselskab, uanset hvor i verden ulykken finder sted. De har ret til udbetaling af et forskud, som dækker din øjeblikkelige økonomiske behov. Hvis luftfartsselskabet ikke accepterer dit krav, kan du gå til retten. Du kan kræve erstatning af det luftfartsselskab, som du har kontrakt med, eller at det luftfartsselskab, der varetager flyvningen, hvis der er tale om to forskellige selskaber.

Pakkerejser:


Foruden de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kræve erstatning af din rejsearrangør, hvis du ikke får de ydelser, som du har bestilt inden for EU, uanset bestemmelsesstedet. Disse rettigheder gælder også for lufttransportydelser, som indgår i din pakkerejse, men ikke leveres. Hvis en væsentlig del af den bestilte pakkerejse ikke leveres, skal rejsearrangøren endvidere bistå dig med alternative arrangementer (inklusiv rejse), uden at dette medfører yderligere udgifter for dig.
 

Top